Sahabat Ilmu

Isnin, 15 Februari 2010

PERSOALAN RAMBUT

Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu
`Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah

Rambut adalah bulu yang tumbuh di kepala atau sesuatu yang seperti rambut. (Kamus Dewan: 1094)

Dalam Islam rambut mempunyai hukum tertentu seperti mencukur rambut anak yang baru lahir, masalah mengqaza‘ rambut, menyambung rambut dan mewarnainya. Inilah masalah-masalah yang akan dijelaskan.

Mencukur Rambut Anak Baru Lahir

Sunat dicukur keseluruhan rambut anak damit pada hari ketujuh selepas kelahirannya, sama ada anak itu lelaki ataupun perempuan. Menurut pendapat yang ashah, sunat mencukur rambut anak itu selepas menyembelih binatang aqiqah. (Al-Majmu‘: 8/324-325) Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang maksudnya :

"Anak-anak tergadai (terikat) dengan aqiqahnya, disembelih (aqiqah) untuknya pada hari ketujuh (kelahirannya) dan diberi namanya serta dicukur rambutnya."
(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Demikian juga, sunat disedekahkan emas atau perak setelah ditimbang berat rambut yang dicukur itu kepada fakir miskin, jika berkemampuan. Jika tidak mampu, maka tidaklah diberatkan ke atas ibu bapa anak damit tersebut melainkan sekadar yang terupaya, umpamanya digantikan dengan nilaian wang atau sebagainya mengikut kemampuan. Hal ini bersandarkan kepada hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam daripada ‘Ali bin Abu Thalib katanya yang bermaksud :

"Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah beraqiqah untuk Hasan dengan seekor kambing dan Baginda bersabda: "Wahai Fatimah! Cukurlah kepalanya (rambutnya) dan bersedekahlah seberat timbangan rambutnya itu dengan perak." (‘Ali) berkata: "Lalu dia (Fatimah) timbang (rambut anaknya itu), maka beratnya adalah satu dirham atau setengah dirham."
(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Qaza‘

Terdapat bentuk cukuran yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam iaitu apa yang disebut dalam bahasa Arab sebagai qaza‘ (قزع). Qaza‘ ialah mencukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lain. Sama ada mencukur di tengah kepala dan meninggalkan yang tepi, mencukur di tepi meninggalkan rambut di tengah atau mencukur rambut depan meninggalkan rambut belakang atau sebaliknya. Hukum melakukan qaza‘ ini adalah makruh. (Al-Majmu‘, kitab ath-thaharah bab as-siwak: 1/363-364)

Larangan melakukan qaza‘ ini telah disebut dengan jelas di dalam hadis daripada ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiallahu ‘anhuma katanya yang bermaksud :

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menegah daripada melakukan qaza‘ (mencukur sebahagian daripada rambut kepala)."
(Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis yang lain daripada ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiallahu ‘anhuma yang bermaksud :

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam telah melihat seorang kanak-kanak yang dicukur sebahagian rambutnya dan ditinggalkan sebahagian yang lain, lalu Nabi melarang mereka berbuat demikian dan Baginda bersabda: "Kamu cukur (rambut itu) kesemuanya atau kamu tinggalkan kesemuanya (tidak mencukurnya)."
(Hadis riwayat Abu Daud)

Menyambung Rambut

Haram menyambung rambut dengan rambut ke atas lelaki dan perempuan. (Al-Majmu‘, kitab ath-thaharah bab as-siwak: 1/364) Malahan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan demikian. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa hadis di antaranya daripada Ibnu ‘Umar Radhiallahu ‘anhuma berkata:

Maksudnya: "Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambut dengan rambut yang lain, orang yang meminta sambungkan rambut dan orang yang bertatu."
(Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas jelas menerangkan bahawa menyambung rambut perempuan dengan rambut orang lain atau meminta orang lain menyambungkan rambutnya dengan rambut orang lain adalah haram.

Dalam hal menyambung rambut ini para ashab (‘ulama-‘ulama Asy-Syafi‘e) telah menghuraikannya dengan lebih jelas, iaitu tiada perbezaan pendapat ‘ulama mengenai hukum haram menyambung rambut dengan rambut manusia, sama ada rambut lelaki atau perempuan ataupun rambut suami atau mahram. Ini kerana menggunakan atau memanfaatkan rambut manusia adalah haram disebabkan kemuliaannya.

Jika rambut itu bukan berasal daripada manusia dan ianya najis seperti bulu daripada bangkai binatang atau bulu binatang yang tidak boleh dimakan adalah haram disambung dengannya. Sementara rambut bukan kepunyaan manusia yang suci, jika perempuan itu tidak bersuami maka haram dia menyambungnya, melainkan bagi perempuan yang bersuami dan diizinkan oleh suaminya. (Shahih Muslim Bisyarh An-Nawawi: 7/359-360)

Mewarnai Rambut

Para Fuqaha telah sepakat mencela perbuatan mewarnai rambut atau janggut dengan warna hitam. Adapun pendapat yang shahih mengatakan bahawa ianya haram melainkan ke atas orang-orang yang berjihad. (Al-Majmu‘, kitab ath-thaharah bab as-siwak: 1/360-361) Dalil haram mewarnai rambut atau janggut dengan warna hitam itu adalah berdasarkan riwayat daripada Jabir Radhiallahu ‘anhu katanya yang bermaksud :

"Pada hari penaklukan Mekkah dibawa Abu Quhafah ke hadapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan rambut dan janggutnya memutih seperti tsaqhamah (sejenis tumbuhan yang bunga dan buahnya berwarna putih). Maka Baginda bersabda: "Tukarlah ini dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam."
(Hadis riwayat Muslim)

Sementara hadis daripada Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘anhuma katanya:

Maksudnya: "Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Di akhir zaman akan banyak kaum yang mewarnai rambut dengan warna hitam, seperti dada burung merpati. Mereka tidak dapat menikmati harumnya bau syurga."
(Hadis riwayat Abu Daud)

Menurut mazhab as-Syafi‘e, bahawa tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam larangan mewarnai rambut dengan warna hitam itu. Akan tetapi menurut Ishaq bin Rahawiyah, hal ini diberi kelonggaran ke atas perempuan bagi tujuan berhias untuk suami. (Al-Majmu‘, kitab ath-thaharah bab as-siwak: 1/360-362) Demikian juga menurut As-Syihab Ar-Ramli, harus bagi perempuan yang bersuami mewarnai rambutnya dengan warna hitam jika dengan izin suami. (Bughyah Al-Musytarsyidin, bab Aqiqah: 78)

Sunat mewarnai rambut atau janggut yang beruban dengan warna kekuningan atau kemerahan, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ashab. (Al-Majmu‘, kitab ath-thaharah bab as-siwak: 1/360-362) Hadis daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu katanya yang bermaksud :

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Bahawasanya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mewarnai (rambut atau janggut mereka), kerana itu buatlah kelainan daripada mereka."
(Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Oleh kerana rambut itu ada ketikanya mempunyai hubungan dengan ibadat, maka adalah wajar diketahui hukumnya, kerana adakalanya tanpa menggunting atau mencukur rambut seseorang itu akan dikenakan fidyah (dam) sebagaimana perkara ini dihuraikan dalam ibadat haji.

Beberapa persoalan rambut di antaranya rambut yang beruban, menyikat rambut dan meminyakinya, membelah rambut, orang yang masuk Islam, ketika melakukan ibadah korban, tahallul, dam ketika haji dan masalah potongan rambut.

1. Uban

Makruh mencabut uban ataupun janggut yang beruban dan makruh membakarnya dengan api ataupun sebagainya supaya nampak seperti orang yang sudah tua. (Mughni al-Muhtaj, kitab al-udhiyyah fasal fi al-aqiqah: 4/374)

Larangan mencabut uban ini telah disebutkan dalam hadis daripada ‘Amr bin Syu‘aib daripada ayahnya daripada neneknya berkata yang maksudnya :

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang daripada mencabut uban (kepala atau janggut) dan Baginda bersabda: “Sesungguhnya uban itu cahaya orang muslim.”
(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Hadis yang lain, daripada ‘Amr bin Syu‘aib daripada ayahnya daripada neneknya berkata yang maksudnya :

Maksudnya: “Bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Jangan kamu cabut uban. Tiada daripada seorang muslim beruban dengan satu uban di dalam Islam, berkata Musaddad (periwayat) daripada Sufyan: “Melainkan bagi uban itu cahaya di hari qiamat.” Sementara katanya (periwayat) dalam hadis Yahya: “Melainkan Allah menulis baginya dengan sehelai uban itu satu kebajikan dan menggugurkan daripadanya (orang itu) dengan sehelai uban itu satu kesalahan.”
(Hadis riwayat Abu Daud)

2. Menyikat Rambut Dan Meminyakinya

Sunat sekali sekala (ghibban) menyikat rambut dan meminyakinya. Adapun yang dimaksudkan dengan sekali sekala itu ialah, apabila kita meminyaki rambut, maka tunggulah ia sehingga kering baharulah diminyaki sekali lagi. (Al-Majmu‘, kitab ath-thaharah bab as-siwak: 1/359-360) Hadis daripada ‘Abdullah bin Mughaffil katanya yang maksudnya :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang daripada berdandan dengan berlebihan (at-tarajjul) secara berterusan setiap masa.”
(Hadis riwayat Abu Daud, at-Tirmidzi dan an-Nasaie)

Hadis di atas menunjukkan bahawa, makruh melakukan tarajjul dengan berterusan setiap waktu kerana ianya adalah salah satu daripada perkara bersenang-lenang. Maksud larangan di atas, ialah jangan terlalu sibuk memberi perhatian yang lebih pada tarajjul tersebut. (Bazlul Majhud, kitab At-Tarajjul: 17/43-44)

3. Membelah Rambut

Sunat membelah rambut menjadi dua belahan, berserta dengan minyak, air atau sebagainya. (Al-Majmu‘, kitab ath-thaharah bab as-siwak: 1/363) Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘anhu katanya yang maksudnya :

Maksudnya: “Kebiasaan ahli kitab menguraikan rambutnya. Kebiasaan orang-orang musyrik menyisir rambutnya menjadi dua belahan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam suka menyamai dengan ahli kitab dalam hal yang tidak diperintahkan. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menguraikan rambut ubun-ubunnya, kemudian setelah itu menyisirnya menjadi dua belahan.”
(Hadis riwayat Muslim)

4. Masuk Islam

Sunat bagi lelaki yang baru memeluk agama Islam mencukur keseluruhan rambutnya. (Bujairimi ‘ala al-Khatib, : 4/437-438)

5. Ketika Melakukan Ibadah Korban

Apabila masuk 10 Zulhijjah, disunatkan bagi orang yang hendak membuat korban untuk dirinya supaya tidak mengunting atau mencukur rambut, mengerat kuku atau lain-lain sehinggalah dia selesai menjalankan upacara korban itu. Hikmatnya supaya mendapat keampunan serta lepas daripada seksaan api neraka.

6. Tahallul
Mencukur atau menggunting rambut adalah salah satu daripada rukun haji atau umrah iaitu tahallul. Melakukan tahallul itu sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut dan yang afdhalnya bagi lelaki adalah mencukur keseluruhan rambut. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang tafsirnya :

Tafsirnya: “Mencukur kepala kamu dan kalau (tidak pun) mengguntingnya.”
(Surah Al-Fath: 27)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadis Baginda memohon supaya dikurniakan rahmat kepada orang-orang yang menggunting atau mencukur rambut kerana tahallul dalam ibadah haji. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang maksudnya :

“Ya Allah kurniakan rahmat kepada orang-orang yang bercukur” Mereka berkata: “Dan orang-orang yang menggunting rambut ya Rasulullah” Baginda bersabda: “Ya Allah kurniakan rahmat kepada orang-orang yang bercukur” Mereka berkata: “Dan orang-orang yang menggunting rambut ya Rasulullah” Baginda bersabda: “Dan orang-orang yang menggunting rambut.”
(Hadis riwayat Al-Bukhari)

Adapun bagi perempuan pula, hendaklah menggunting rambut sahaja tanpa mencukurnya. Menurut pendapat yang ashah, makruh bagi perempuan mencukur rambut. (I‘anah Ath-Thalibin, bab Haji: 2/454-455) Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang maksudnya :

“Tidak dituntut ke atas perempuan mencukur rambut, sesungguhnya yang dituntut ke atas perempuan hanyalah menggunting rambut.”
(Hadis riwayat Abu Daud)

7. Dam Ketika Haji

Haram ke atas orang yang berihram menggugurkan rambutnya walaupun sehelai, sama ada dengan dicukur, gunting, cabut, bakar atau sebagainya, maka wajib ke atasnya membayar dam. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang tafsirnya :

“Dan jangan kamu mencukur kepala kamu (untuk bertahallul, sebelum binatang dam itu sampai (dan disembelih) ditempatnya.”
(Surah Al-Baqarah: 196)

Tidaklah menjadi haram ke atas orang yang berihram apabila dia mencukur rambutnya kerana sesuatu sebab seperti adanya kutu kepala yang menyakiti atau disebabkan luka. Maka dalam hal ini ia hanyalah diwajibkan membayar fidyah sahaja. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang tafsirnya :

“Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya (lalu ia mencukur rambutnya) hendaklah ia membayar fidyah iaitu puasa atau bersedekah atau menyembelih dam.”
(Surah Al-Baqarah: 196)

Adapun bulu mata atau bulu kening yang panjang sehingga menutupi mata, jika digugurkan bulu tersebut maka tidaklah haram dan tidak juga diwajibkan fidyah ke atasnya.

Perbezaan di antara kedua hukum di atas (tidak wajib fidyah dan sebaliknya) adalah kerana perkara yang menyakiti orang yang berihram itu adalah bulu itu sendiri, maka tidak diwajibkan fidyah, sementara hukum wajib fidyah itu adalah kerana rambut itu tidak menyakitinya, akan tetapi yang menyakiti itu adalah apa yang ada pada rambut itu. (I‘anah Ath-Thalibin, bab Haji, Fasal Fi Muharramat Al-Ihram: 2/500-501

Syarat wajib membayar dam disebabkan gugur rambut itu ialah:

1. Hendaklah ianya mumayyiz.
2. Gugurnya rambut itu bukan disebabkan rambut itu menyakitinya.
3. Bukan disebabkan orang lain yang mencabutnya sedangkan dia tidak menyuruhnya atau tidak berdaya untuk melarangnya. Dalam hal ini wajib pula ke atas orang lain yang mengugurkan itu membayar dam untuknya. (Fath Al-‘Allam: 4/451-452)

8. Menanam Rambut Yang Dipotong

Rambut perempuan yang dipotong, kuku kaki dan bulu-bulu yang haram dilihat adalah wajib disembunyikan daripada pandangan orang lain. Demikianlah juga bulu ari-ari lelaki, wajib disembunyikan daripada pandangan orang lain. Ini kerana setiap sesuatu yang haram dilihat daripada anggota lelaki atau perempuan ketika bersambung (anggota tersebut), adalah haram juga dilihat ketika ianya bercerai. (I‘anah Ath-Thalibin, bab an-nikah: 3/416)

Oleh yang demikian sunat bagi perempuan dan lelaki menanam potongan kuku, rambut dan lain-lain bulu di dalam tanah. (Al-Majmu‘, kitab ath-thaharah bab as-siwak: 1/357)

Menurut kitab Al-Ihya’, jika seseorang itu dalam keadaan junub atau berhadas besar, jangan dia memotong rambut, kuku atau mengeluarkan darah atau memotong sesuatu yang jelas daripada badannya sebelum dia mandi junub. (I‘anah Ath-Thalibin, bab ash-shalah: 1/131)

9. Rambut Itu Aurat

Selain daripada leher, lengan dan seluruh anggota badan (melainkan muka dan dua tapak tangan sehingga pergelangan), rambut juga termasuk dalam aurat perempuan yang wajib ditutup daripada pandangan orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang tafsirnya :

“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka.”
(Surah An-Nur: 31)

Sesungguhnya pada rambut itu banyak perkara-perkara yang berhubungkait dengan hukum, sama ada perkara yang dilarang atau yang disunatkan. Oleh yang demikian, adalah wajar diketahui perkara-perkara tersebut agar tidak ketinggalan dalam mempertingkatkan amal atau tidak terlanjur pada melakukan kesalahan.
Sumber: Fatwa Kerajaan Brunei Darussalam

Tiada ulasan: